باسمه تعالي

 

حذف اضطـراري نيمسال دوم 96-95

 

کليه دانشجـويان متقاضـي حـذف اضطــراري، می‌توانند از تاريخ شنبه 30-2-96 براي ثبتنام اوليه و دریافت فرم حذف اضطـراری به اداره آموزش واقع در:

" مجموعه شماره 1- ساختمان شماره 4 طبقه اول "

مراجعه نمایند.

  پس از دريافت فرم‌ها لازم است براساس ضوابط حذف اضطراري، به شرح ذیل و تکمیل امضاهای مربوطه اقدام نموده و فرم تکمیل شده حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 10-3-96 به اداره آموزش بازگردانده شود.

بديهي ‌است بعد از تاريخ‌ فوق حذف ‌اضطراري صورت نخواهد گرفت.                                             

  تذكر مهم :

1) حداكثر يك درس را مي توان در زمان حذف اضطراري، حذف نمود.

2) لازم‌به‌ذكر است حذف درس منوط به ‌امضاي استاد درس و تاييد گروه‌ مي‌باشد.

3) دانشجويان مي‎توانند يكي از دروس خود را حذف نمايند مشروط بر اينكه:

           الف- غيبت دانشجو در آن درس بيش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد.

           ب- تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحدكمتر نشود.

           ج-درس ‌موردنظر، نظري ‌باشد(درس ‌عملي، كارگاهي، كارآموزي‌ را نمي‌توان حذف ‌‌‌اضطراري ‌نمود.)

                                                                                                                        اداره آموزش

96-2-19