باسمه تعالي

 

حذف اضطـراري نيمسال اول 96-95

 

 کليه دانشجويانی که متقاضي حذف اضطراري می‌باشند،لازم است از تاريخ یکشنبه 28/9/95 لغايت یکشنبه 5/10/95 براي ثبتنام اوليه جهت صـدور فرم حذف اضطـراري  به اداره آموزش مراجعه و از تاريـخ دوشنبـه 6/10/95،پس از دريافت فرمها ازگروه مربوطه بايستي طبق مقررات حذف اضطراري كه به شرح زير مي‎باشد اقدام نمايند و حداكثر تا تاريخ دوشنبه 13/10/95 فرمهاي تكميل شده به اداره آموزش بازگردانده شود.

بديهي ‌است بعد از تاريخ‌ فوق حذف ‌اضطراري صورت نخواهد گرفت.

                                                                                                                        

تذكر مهم :

1) حداكثر يك درس را ميتوان در زمان حذف اضطراري، حذف نمود.

2) لازم ‌به‌ذكر است حذف درس منوط به‌امضاي استاددرس و تاييد گروه‌مي‌باشد.

3)دانشجويان مي‎توانند يكي از دروس خود را حذف نمايند مشروط بر اينكه :

الف- غيبت دانشجو در آن درس بيش از 3/16 مجموع ساعات آن درس نباشد.

ب- تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحدكمتر نشود.

ج-درس ‌موردنظر، نظري ‌باشد(درس ‌عملي،كارگاهي,كارآموزي‌ را نمي‌توان حذف ‌‌‌اضطراري ‌نمود.)

اداره آموزش

22/9/95