باسمه تعالي

ثبت نام ترم‌ تابستان 92-91

به اطلاع کليه دانشجويان عزيز مي رساند جهت انجام ثبت نام ترم تابستان 92-91 لازم است به نکات ذيل توجه نمايند:

1- شروع ثبت‎نام:        شنبه 1/4/92

2- نحوه ثبت نام: از طريق اينترنت با مراجعه به سايت :

 http://daneshjoo.shbu.ac.ir

3-  سقف واحد مجاز :         6  واحد  

4- پايان ثبت‎نام:         چهارشنبه 5/4/92

 5- مهلت پرداخت شهريه :    از يکشنبه 2/4/92 لغايت چهارشنبه 12/4/92

تذکر:چنانچه متقاضي پس‌ ازانجام ‌هريك از مراحل ثبت نام(قبل از تاريخ پرداخت شهريه)،ازتحصيل در ترم ‌تابستان منصرف گردد، لازم است حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 12/4/92 درخواست كتبي حذف ترم تابستان را به اداره كل آموزش ارائه و پس از ثبت،رسيد دريافت نمايد. بديهي‌ است ‌پس از تاريخ مذكور به ‌اين‌ گونه تقاضاها ترتيب‌ اثرداده‌ نخواهد شدوپرداخت شهريه مربوط به دوره تابستانی به عهده دانشجو خواهد بود .

تبصره) برگزاری کلاسهای دروس ارائه شده در ترم تابستان منوط به حد نصاب رسيدن جمعيت کلاسها می باشد.

 

6- مهلت ثبت‎نام به شرح فوق مي‎باشد و به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد .

7- درصـورت عـدم ‌گـذراندن پيشنيـاز واحـدهاي ثبت‌ نام ‌شده براي ترم ‌تابستان (كه‌درنيمسال دوم 92-91 اخذ گرديده است)،دانشجو ميتواند درهفته اول‌ شروع ‌كلاسهاي  ترم‌ تابستان, نسبت به اصلاح برنامه خود، اقدام نمايد.

 

                               تقويم‌آموزشي ترم تابستان سال تحصيلي 92-91                         

شروع كلاسها : شنبه 22 تيرماه 1392          /            پايان كلاسها : چهارشنبه 30 مردادماه 1392

اصلاح برنامه واحدهاي انتخابي : شنبه 22 لغايت يکشنبه 23 تيرماه 1392

شروع امتحانات : شنبه 2 شهريورماه 1392    /            پايان امتحانات : شنبه 9 شهريورماه 1392

 امتحانات دروس عمومي :    شنبه 2 شهريورماه 1392

 

 اداره آموزش دانشگاه             21/2/92